AJUTS ALS AUTÒNOMS

AJUTS ALS AUTÒNOMS PER PART DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. RESOLUCIÓ TSF/806/2020 Amb data 3 d’abril, s’ha publicat al DOGC la Resolució TSF/806/2020, de 2 d’abril, on es reglamenta l’ajuda als autònoms inclosa en el Decret Llei...

AJUTS ALS AUTÒNOMS PER PART DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. RESOLUCIÓ TSF/806/2020

Amb data 3 d’abril, s’ha publicat al DOGC la Resolució TSF/806/2020, de 2 d’abril, on es reglamenta l’ajuda als autònoms inclosa en el Decret Llei 7/2020, de 17 de març, en el seu article 15.

 • Beneficiaris: autònoms persones físiques. No serán beneficiaris els autònoms societaris (de societats mercantils, SCP, C.B. o cooperatives) ni els autònoms col·laboradors.
 •  Requisits:
  • Base imposable de la darrera declaració de renda disponible igual o inferior a 25.000 € i no disposar de fons alternatius d’ingressos.
  • Estar al corrent d’obligacions tributàries estatals i autonòmiques i d’obligacions davant la Seguretat Social.
  • Estar en situación d’alta al RETA, com a mínim, durant el primer trimestre del 2020.
  • Exercir una activitat sobre la que s’hagi decretat el tancament en el RD 463/2020 de declaració de l’estat d’alarma.
  • El resultat econòmic del mes de març de 2020 ha de ser inferior a 950 euros i a més a més hagi experimentat una reducció igual o superior al 35% respecte al mes de març de 2019, o bé respecte a la mitjana dels mesos anteriors en el cas de treballadors autònoms amb una antiguitat al RETA inferior a un any.
 •  Import:
  • Per resultats al març 2019 > 950 €:
   • Si resultatmarç 2020 > 0, l’ajut serà de 950 € menys el resultat de març 2020
   • Si resultat març 2020 = 0, l’ajut serà de 950 €
   • Si resultatmarç 2020 < 0, l’ajut serà el resultat de març 2020 en positiu més 950 €
  • Per resultats al març 2019 < 950 €, l’ajutserà el resultat de març 2019 menys el resultat de març 2020.
  • Si l’antiguitat al RETA < 1 any, l’expressió “resultats al març 2019” es substitueix per “mitjana del resultat des de l’alta”.
  • Per autònoms que tributen en estimació objectiva (mòduls), es calcula fent una proporció del rendiment consignat en el model 131 del primer trimestre de 2020 respecte dels dies de tancament o reducció de l’activitat.
  • L’import no superarà mai els 2.000 € ni serà inferior a 100 €.